Master Fong Ha

Master Fong Ha. Explication Yi Chuan, Tai chi chuan, tuishou, and meditation.

bio Fong Ha Pear