#

Aikido by the fondator

Japon 1952.
With master Morihei Ueshiba, Fondator Aïkido,
Kisshomaru Ueshiba, Koichi Tohei, Tadashi Abe, Morihiro Saitio, Nariaki Hirano, Kiyoshi Sakuma, Bansen Tanaka,

Basic du tang lang Form Lau gar hung gar