Kyan No Sai- Isshinryu

Goshin Isshinryu Karate black belt training 2017

website goshin isshin ryu karate here

website SEISHIKAN here
Bio Maître Calandra ici