Kyan No Sai- Isshinryu

Goshin Isshinryu Karate black belt training 2017

website SEISHIKAN here
Bio Master Calandra here